Regulamin wypo篡czalni kajak闚

 

1. Sprz皻 znajduj帷y si w firmie Kaszubskie Kajaki jest jej w豉sno軼i.

 

2. Wypo篡czanie sprz皻u odbywa si na zasadach odp豉tno軼i zgodnie z obowi您uj帷ym cennikiem.

 

3. Wypo篡czalnia nie organizuje sp造wów kajakowych jedynie udost瘼nia i wypo篡cza sprz皻. Sp造wy s organizowane we w豉snym zakresie przez uczestników i na w豉sn odpowiedzialno嗆.

 

4. Wypo篡czenie sprz皻u nast瘼uje po okazaniu dokumentu to窺amo軼i ze zdj璚iem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku je郵i wydaj帷y sprz皻 uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia mo瞠 odmówi wypo篡czenia sprz皻u. Nie b璠 równie obs逝giwane osoby pod wp造wem alkoholu lub innych 鈔odków odurzaj帷ych, a tak瞠 osoby niepe軟oletnie.

 

5. Wypo篡czenie sprz皻u nast瘼uje po zawarciu przez Wypo篡czaj帷ego umowy (pisemnej lub ustniej) o odpowiedzialno軼i materialnej i wp豉ceniu nale積o軼i. Z momentem zawarcia w/w umowy za wypo篡czony sprz皻 Wypo篡czaj帷y ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 materialn.

 

6. Wypo篡czaj帷y zobowi您any jest do sprawdzenia stanu wypo篡czanego sprz皻u pod wzgl璠em jako軼iowym ilo軼iowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydaj帷emu sprz皻. Podstawowym wyposa瞠niem ka盥ego sprz皻u p造waj帷ego s kamizelki asekuracyjne, których wypo篡czaj帷y musi u篡wa zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za przestrzeganie zasad bezpiecze雟twa.

 

7. Sprz皻 zwracany do wypo篡czalni powinien by w stanie umo磧iwiaj帷ym ponowne wypo篡czenie.

 

8. Odbiór i zwrot sprz皻u odbywa si w miejscu ustalonym wcze郾iej przez Wypo篡czaj帷ego i Wypo篡czalnie.

 

9. Istnieje mo磧iwo嗆 rezerwacji sprz皻u na warunkach ustalonych z Wypo篡czalni.

 

10. Za sprz皻 nie zwrócony w terminie Wypo篡czalnia mo瞠 pobra dodatkow op豉t w wysoko軼i 200% dobowej nale積o軼i za wypo篡czenie.

 

11. Osoby nieletnie mog p造n望 tylko pod opiek osób pe軟oletnich, które ponosz pe軟 odpowiedzialno嗆 za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

 

12. Wypo篡czalnia nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za zachowanie si uczestników na sp造wie, a w szczególno軼i za szkody, jakich mogliby oni dokona, na rzecz innych osób lub firm.

 

13. Wypo篡czalnia nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i z tytu逝 nieszcz窷liwych wypadków, utraty zdrowia lub 鄉ierci uczestników sp造wów.

 

14. Wypo篡czalnia nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody, jakim mog造by ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególno軼i za kradzie瞠, uszkodzenia, dewastacje w陰czaj帷 w to szkody wywo豉ne si豉mi natury.

 

15. Wcze郾iejsze, ni to ustalono, terminy, miejsca i godziny zako鎍zenia sp造wów musz by zaakceptowane przez wypo篡czalnie i mog by zrealizowane wy陰cznie na jej warunkach

.

16. Osoby naruszaj帷e regulamin wypo篡czalni b璠 zobowi您ane do zako鎍zenia p造wania wypo篡czonym sprz皻em niezale積ie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieni璠zy.

 

17. Wypo篡czaj帷y zobowi您any jest do stosowania si do polece wydawanych przez Wypo篡czalnie oraz s逝瘺 do tego uprawnionych.

 

18. Za uszkodzenia wynik貫 z nieodpowiedniego korzystania z wypo篡czonego sprz皻u win ponosi Wypo篡czaj帷y, on tak瞠 pokrywa wszystkie koszty zwi您ane z napraw przedmiotowego sprz皻u. Za zgubienie, kradzie oraz zniszczenia nieodwracalne sprz皻u wypo篡czaj帷y zwraca jego równowarto嗆 w wysoko軼i 100% ceny rynkowej bez wzgl璠u na stopie jego zamortyzowania.

 

19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejno軼i b璠 rozwi您ywane polubownie. w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne b璠zie rozstrzyga s康 w豉軼iwy dla Wypo篡czalni.